№ 4 (2020)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание Информация об авторах

Содержание

Статьи

N. L. Pushkareva, O. I. Sekenova
5-15
M. A. Litovskaуа, Iu. S. Podlubnova
16-25
Iu. O. Papushina
26-37
E. A. Kochetkova, P. S. Pokidko
38-50
R. N. Abramov
51-63
T. M. Bohn
64-77
A. A. Salnikova
78-86
S. Yu. Malysheva
87-94
N. G. Povroznik
95-105
J. Bittencourt-Francisco
106-116
V. V. Belosludtseva
117-126
E. A. Iagafova
127-138
I. Yu. Trushkova
139-146
R. Yu. Fedorov
147-155
I. V. Narskiy
156-162
Yu. N. Smirnov
163-172
O. V. Vorobyeva, F. V. Nikolai
PDF
173-180