№ 3 (2017)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

G.A. Yankovskaya
PDF
5-6
L. L. Kertman
PDF
7-17
M. P. Lapteva
PDF
18-23
A. B. Tsfasman
PDF
24-32
M. M. Krom
PDF
33-36
N. N. Alevras
PDF
37-47
M. A. Obolonkova
PDF
48-55
I. V. Narskiy
PDF
56-63
K. I. Shneider
PDF
64-71
М. А. Bulakhtin
PDF
72-81
A. I. Kazankov, O. L. Leibovich
PDF
82-88
V. V. Abashev
PDF
89-97
M. E. Loshkareva
PDF
98-108
I. A. Sokov
PDF
109-119
M. S. Shapovalov
PDF
120-126
A. N. Sorokin
PDF
127-137
I. G. Kovalev
PDF
138-147
V. R. Zolotykh
PDF
148-156
M. G. Meerovich
PDF
157-163