№ 2 (2013)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

G.N. Chagin
PDF
5 - 11
E.A. Chernoukhov
PDF
12 - 17
M.B. Larionova
PDF
18 - 34
I.Yu. Trushkova
PDF
35 - 39
E.A. Mehamadiev
PDF
40 - 49
Yu. Yu. Yumasheva
PDF
50 - 62
T.A. Kruglova
PDF
63 - 69
M. A. Litovskaya
PDF
70 - 76
I.L. Savkina
PDF
77 - 86
M.S. Ilchenko
PDF
87 - 96
T.V. Kraeva
PDF
97 - 106
A.Yu Rozhkov
PDF
107
M. V. Romashova
PDF
108 - 116
A.B. Lyarskiy
PDF
117 - 125
А.Yu. Rozhkov
PDF
126 - 137
D. V. Dimke
PDF
138 - 147
A.S. Lyashok
PDF
149 - 155
A.R. Klotz, L.А. Kuznetsova, A.V. Reznik
PDF
156 - 158
V.V. Shabalin
PDF
159 - 166
V.V. Abashev, M.P. Abasheva
PDF
179 - 181
G.N. Plotnikova, S.N. Plotnikov
PDF
182 - 184