№ 4 (2019)

Вестник Пермского университета. История

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск Содержание

Содержание

Статьи

Yu. G. Akimov
PDF
5-18
A. V. Mitrofanova
PDF
19-29
P. I. P. I. Kostogryzov
PDF
30-40
Ju. A. Eremenko
PDF
41-49
E. S. Burmistrova
PDF
50-61
G. A. Yankovskaya
PDF
62-63
A. S. Kimerling
PDF
64-73
A. I. Kazankov, O. L. Leibovich
PDF
74-84
M. Mayofis
85-94
A. V. Chashchukhin
PDF
95-104
O. V. Edelman
PDF
105-112
T. A. Mukhamatulin
PDF
113-120
M. Yu. Prosumenshchikov
PDF
121-132
I. Jänis-Isokangas
133-144
D. I. Ivanov
PDF
145-156
G. Yu. Albert, A. V. Reznik
PDF
157-167
N. A. Beliakova
PDF
168-177