ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ЭТНИЧЕСКИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ РУССКОЙ АРМИИ В 1914 – НАЧАЛЕ 1917 ГОДА

Авторы

  • A. D. Poperechnaia

Ключевые слова:

Первая мировая война, этнические воинские формирования, воинская дисциплина, преступления, проступки

Аннотация

Анализируется состояние воинской дисциплины в этнических формированиях Русской армии в годы Первой мировой войны, выявляется его динамика и тенденции в них на разных этапах войны. Показывается, что национальные части по характеру правонарушений и преступлений и их количеству не демонстрировали значительных отличий от общероссийских соединений, хотя и имели ряд особенностей, а процессы морально-нравственного разложения армии и отдельных ее частей выступили катализатором революционных событий1917 г.

Библиографические ссылки

Абрамович-Барановский С.С. Значение военного начальства в военно-уголовном судопроизводстве. СПб., 1896. 470 с.

Ахун М.И., Петров В.А. Царская армия в годы империалистической войны. М., 1929. 123 с.

Басилая Ш.И. Закавказье в годы первой мировой войны. Сухуми, 1968. С.325 – 326.

Бонч-Бруевич М.Д. Потеря нами Галиции в 1915 г. Л., 1926. Ч. 2. 276 с.

Бутовский Н.Д. О способах обучения и воспитания современных солдат (Практические заметки командира роты). СПб., 1893 – 1897. Т. 1–2. 479 с.

Валь Э.Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина, 1914 – 1915. Таллин, 1933. 64 с.

Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978. 552 с.

Грулев М.В. Злобы дня в жизни армии. СПб., 1911. 331 с.

Давлетшин В.Р. Военное духовенство в России XVIII – начала XX в. и его деятельность по морально-психологическому обеспечению охраны государственной границы: исторический анализ: дис. …канд. ист. наук. М., 2004. 233 с.

Драгомиров М.И. Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск. М., 1956. 686 с.

Захаров М. Национальное строительство в Красной Армии. М., 1927. 90 с.

Каменев А.И., Домнин И.В., Белов Ю.Т. Офицерский корпус Русской Армии. Опыт самопознания. М., 2000. 639 с.

Котков В.М. Религиозно-нравственное воспитание и досуг военнослужащих в русской армии. СПб., 1999. 345 с.

Мартынов В.Ф. Воинская дисциплина в русской армии в XVIII – начале XX в.: исторический опыт, уроки: дис. …канд. ист. наук. М., 2013. 370 с.

Оберюхтин В.И. Барановичи. 1916 год: Военно-исторический очерк. М., 1935. С. 48–49.

Плетнев В.Д. Основные принципы военно-уголовного процесса. СПб., 1908. 270 с.

Подпрятов Н.В. Армянские стрелковые батальоны в годы Первой мировой войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. Тамбов. 2014. №2 (40), т.2. С.159 – 161.

Романов Н.Н. Воинская дисциплина в Русской армии второй половины XIX – начала XX вв.: социально-политические аспекты: дис. …канд. ист. наук. Самара, 1999. 239 с.

Сенин А.С. Армейское духовенство в России в Первой мировой войне// Вопросы истории. 1990. № 10. С. 159–165.

Теркун А.Н. Военное воспитание в России, 1905 – 1914: дис. …канд. ист. наук. СПб., 1999, 249 с.

Хатов А.И. О воинской дисциплине. М. РГБ. ОР. Ф. 68 (Генштаб). Оп. 1. № М 7399, 1819.

References

– y Pol'skiy strelkovyy polk // RGVIA. F.3449. Op.1. D.29, 34 s ob., 169 ob., 176, 179, 190, 216, 223, 227, 229, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 275, 276, 298.

– ya Latyshskaya strelkovaya brigada // RGVIA. F.2550. Op.1. D.113. L.15.

– ya Latyshskaya strelkovaya brigada // RGVIA. F.2550. Op.1. D.147. L.58, 149, 191.

– ya Latyshskaya strelkovaya brigada // RGVIA. Op.1. D.167. L.3, 4, 5, 9, 11.

– ya Pol'skaya strelkovaya diviziya // RGVIA. F.2552. Op.1. D.47. L.19.

− y Armyanskiy strelkovyy polk // Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenno-istoricheskiy arkhiv (RGVIA). F.3453. Op.1. D.1. L.22, 32, 132, 161, 208.

Abramovich-Baranovskiy S.S. Znacheniye voyennogo nachal'stva v voyenno-ugolovnom sudoproizvodstve. SPb.: Tip. D.V. Chichinadze, 1896. 470 s.

Akhun M.I., Petrov V.A. Tsarskaya armiya v gody imperialisticheskoy voyny. M.: Izd – vo Vsesoyuz. obshch – va politkatorzhan i S.S. Poselentsev, 1929. 123 s.

Basilaya Sh.I. Zakavkaz'ye v gody pervoy mirovoy voyny. Sukhumi: Alashara, 1968. S.325 – 326.

Bonch-Bruyevich M.D. Poterya nami Galitsii v 1915 g. L.: Izd. Voyennoy tip. Gurika, 1926. CH. 2. 276 s.

Butovskiy N.D. O sposobakh obucheniya i vospitaniya sovremennykh soldat (Prakticheskiye zametki komandira roty). SPb.: Tip. Trenke i Fyusno, 1893 – 1897. T. 1-2. 479 s.

Chrezvychaynaya sledstvennaya komissiya pri Osobom Zakavkazskom komitete // Gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv Gruzii (GIAGr). F.1854. Op.1. D.264. L.1.

Dagestanskiy konnyy polk // RGVIA. F.15568. Op.1. D.2. L.46.

Davletshin V.R. Voyennoye dukhovenstvo v Rossii XVIII – nachala XX v. i yego deyatel'nost' po moral'no-psikhologicheskomu obespecheniyu okhrany gosudarstvennoy granitsy: istoricheskiy analiz: dis. …kand.ist.nauk. M., 2004. 233 s.

Dragomirov M.I. Izbrannyye trudy. Voprosy vospitaniya i obucheniya voysk. M.: Voyenizdat, 1956. 686 s.

Grulev M.V. Zloby dnya v zhizni armii. SPb.: Tip. I. Kobryntseva, 1911. 331 s.

Kamenev A.I., Domnin I.V., Belov Yu.T. Ofitserskiy korpus Russkoy Armii. Opyt samopoznaniya. M.: Voyennyy universitet: Russkiy put', 2000. 639 s.

Khatov A.I. O voinskoy distsipline. M.: RGB. OR. F. 68 (Genshtab). Op. 1. № M 7399, 1819.

Kollektsiya dokumental'nykh materialov ob uchastii armyanskikh dobrovol'cheskikh druzhin i regulyarnykh voinskikh chastey na Kavkazskom fronte vo vremya Pervoy mirovoy voyny // Natsional'nyy arkhiv Armenii (NAA). F.1267. Op.1. Op.1. D.9. L.61.

Kollektsiya dokumental'nykh materialov ob uchastii armyanskikh dobrovol'cheskikh druzhin i regulyarnykh voinskikh chastey na Kavkazskom fronte vo vremya Pervoy mirovoy voyny // NAA. F1267. Op.1. D.22. L.22.

Kotkov V.M. Religiozno-nravstvennoye vospitaniye i dosug voyennosluzhashchikh v russkoy armii. SPb.: Izd – vo Sankt-Peterb. Un – ta kul'tury i iskusstva, 1999. 345 s.

Latyshskiy strelkovyy batal'on // RGVIA. F.7997. Op.1. D.8. L.66, 75, 76, 86, 92, 143.

Martynov V.F. Voinskaya distsiplina v russkoy armii v XVIII – nachale XX v.: istoricheskiy opyt, uroki: dis. …kand.ist.nauk. M., 2013. 370 s.

Ms Coll/Khagondokov. // Arkhiv Bakhmet'yeva Kolumbiyskogo universiteta (BAR). Box.1. Memoirs. P.689.

Ms Coll/Zheleznov. // BAR. Box.1. Memoirs. P.352.

Oberyukhtin V.I. Baranovichi. 1916 god: Voyenno-istoricheskiy ocherk. M.: Nauch. – issled. otd. Krasnoznam. voyen. akad. RKKA im. M.V. Frunze, 1935. S. 48-49.

Pletnev V.D. Osnovnyye printsipy voyenno-ugolovnogo protsessa. SPb.: Tip. V.F. Kirshbauma, 1908. 270 s.

Podpryatov N.V. Armyanskiye strelkovyye batal'ony v gody Pervoy mirovoy voyny // Istoricheskiye, filosofski-ye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul'turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki. Tambov. 2014. №2 (40). T.2. S.159 – 161.

Prikaz intendanta Yugo-Zapadnogo fronta № 1087 ot 19 iyulya 1917 g. // Rossiyskaya natsional'naya biblioteka.

Romanov N.N. Voinskaya distsiplina v Russkoy armii vtoroy poloviny XIX – nachala XX vv.: sotsial'no-politicheskiye aspekty: dis. …kand.ist.nauk. Samara, 1999, 239 s.

Senin A.S. Armeyskoye dukhovenstvo v Rossii v Pervoy mirovoy voyne // Voprosy istorii. 1990. № 10.

S. 159 – 165.

Shtab Verkhovnogo glavnokomanduyushchego (Stavka) // RGVIA. F.2003. Op.2. D.339. L.153,156 ob.

Terkun A.N. Voyennoye vospitaniye v Rossii, 1905 – 1914: dis. …kand.ist.nauk. SPb., 1999, 249 s.

Upravleniye nachal'nika kontrol'nogo uchastka Vitebskoy gubernii // Natsional'nyy arkhiv istorii Belarusi (NAIB). F.740. Op.1. D.4. L.1.

Upravleniye nachal'nika kontrol'nogo uchastka Vitebskoy gubernii // NAIB. F.3328. Op.1. D.3. L.21, 88, 104, 114, 119, 125, 162, 203, 204, 231.

Val' E.G. Kavaleriyskiye obkhody generala Kaledina, 1914 – 1915. Tallin, 1933. 64 s.

Vasilevskiy A.M. Delo vsey zhizni. M.: Politizdat, 1978. 552 s.

Zakharov M. Natsional'noye stroitel'stvo v Krasnoy Armii. M.: Izd-vo voyennoy tip. Upravlyayushchego delami Narkomvoyenmor i RVS SSSR, 1927. 90 s.

Загрузки

Опубликован

2020-07-15

Как цитировать

Poperechnaia, A. D. (2020). ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ В ЭТНИЧЕСКИХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ РУССКОЙ АРМИИ В 1914 – НАЧАЛЕ 1917 ГОДА. PERM UNIVERSITY HERALD. HISTORY / ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 33(2), 51–59. извлечено от https://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3374