Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века.

Авторы

  • O. V. Ignatieva Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

Ключевые слова:

история России в XVIII – XX вв., культура России, частное коллекционирование, европеизация российского общества

Аннотация

Рассматривается проблема взаимосвязи европеизации России и частного коллекционирования в ней. Обосновывается роль частного коллекционирования в приобщении к европейской культуре разных сословий и социальных групп, а также столичной и провинциальной России. Делается вывод о том, что в процессе европеизации  появилось новое поколение коллекционеров, ориентированных на европейские ценности и помогающих состояться европейскому авангарду в искусстве.

Биография автора

O. V. Ignatieva, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

канд. ист. наук, зав. кафедрой культурологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

Библиографические ссылки

Библиографический список

Алексеева Е. В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – нач. XX вв.). М., 2007.

Баженова Т. П. Европеизация русской культуры: сущность и особенности: автореф. дис. … канд. филос. наук. Тамбов, 2005.

Вахрамеева Е. Е. Феномен российского европеизма и его ранняя история в свете современной историографии // Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2012. Вып.1 (18).

Гавров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России. М., 2004.

Историко-художественная выставка русских портретов, устраиваемая в Таврическом дворце. СПб., 1905.

Кантор В. Русский европеец как задача России // Вестник Европы. 2001. №1. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2001/1/kantor.htm/ (дата обращения: 02.03.2014).

Кулакова П. К. Российское «просвещенное дворянство» в контексте идей Нового времени: специфика форм интеллектуальной деятельности (XVIII – первая треть XIX вв.) // Диалог со временем. 2011. Вып. 36.

Лейбович О. Л. Модернизация в России: К методологии изучения современной отечественной истории. Пермь, 1996.

Литвинов С. В. Историческая динамика взаимодействия русской культуры с культурами стран Западной Европы (середина XVI – середина XIX вв.). М., 2008.

Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов / под ред. В.Г. Базанова и В.Э. Вацуро. Л., 1975.

Любимцев С. В. Типология частного коллекционирования в России XVIII века. Художественные коллекции: автореф. дис. … канд. искусств. СПб., 2006.

Овсянникова С. А. Частное коллекционирование в России в пореформенную эпоху (1861—1917 гг.) // Очерки истории музейного дела в России. М., 1960. Вып. 2.

Список портретов, отобранных для историко-художественной выставки 1905 г. генеральным комиссаром С.П. Дягилевым в осмотренных им в течение летних месяцев 1904 г. 72 русских имениях. СПб., 1904.

Черникова Т. В. Европеизация России во второй половине XV – XVII вв. М., 2012.

References

Alekseeva E. V. Diffuziya evropeyskikh innovatsiy v Rossii (XVIII – nach. XX vv.). M., 2007.

Bazhenova T. P. Evropeizatsiya russkoy kul'tury: sushchnost' i osobennosti: avtoref. diss. … kand. filos. nauk. Tambov, 2005.

Vakhrameeva E. E. Fenomen rossiyskogo evropeizma i ego rannyaya istoriya v svete sovremennoy istoriografii // Vestnik Permskogo universiteta. Ser. Istoriya. 2012. Vyp.1 (18).

Gavrov S. N. Modernizatsiya vo imya imperii. Sotsiokul'turnye aspekty modernizatsionnykh protsessov v Rossii. M., 2004.

Istoriko-khudozhestvennaya vystavka russkikh portretov, ustraivaemaya v Tavricheskom dvortse. SPb., 1905.

Kantor V. Russkiy evropeets kak zadacha Rossii // Vestnik Evropy. 2001. №1. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2001/1/kantor.htm/ (data obrashcheniya: 02.03.2014).

Kulakova P. K. Rossiyskoe «prosveshchennoe dvoryanstvo» v kontekste idey Novogo vremeni: spetsifika form intellektual'noy deyatel'nosti (XVIII – pervaya tret' XIX vv.) // Dialog so vremenem. 2011. Vyp. 36.

Leybovich O. L. Modernizatsiya v Rossii: K metodologii izucheniya sovremennoy otechestvennoy istorii. Perm', 1996.

Litvinov S. V. Istoricheskaya dinamika vzaimodeystviya russkoy kul'tury s kul'turami stran Zapadnoy Evropy (seredina XVI – seredina XIX vv.). M., 2008.

Lotman Yu. M. Dekabrist v povsednevnoy zhizni (Bytovoe povedenie kak istoriko-psikhologicheskaya kategoriya) // Literaturnoe nasledie dekabristov / pod red. V.G. Bazanova i V.E. Vatsuro. L., 1975.

Lyubimtsev S. V. Tipologiya chastnogo kollektsionirovaniya v Rossii XVIII veka. Khudozhestvennye kollektsii. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata iskusstvovedeniya. SPb., 2006.

Ovsyannikova S. A. Chastnoe kollektsionirovanie v Rossii v poreformennuyu epokhu (1861—1917 gg.) // Ocherki istorii muzeynogo dela v Rossii. M., 1960. Vyp. 2.

Spisok portretov, otobrannykh dlya istoriko-khudozhestvennoy vystavki 1905 goda general'nym komissarom S.P. Dyagilevym v osmotrennykh im v techenie letnikh mesyatsev 1904 goda 72 russkikh imeniyakh. SPb., 1904.

Chernikova T. V. Evropeizatsiya Rossii vo vtoroy polovine XV – XVII vv. M., 2012.

Загрузки

Опубликован

2020-08-05

Как цитировать

Ignatieva, O. V. (2020). Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века. ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 25(2), 22–27. извлечено от http://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3605