№ 1 (2013)

Вестник Пермского университета. История

Содержание

Статьи

V.G. Kotov
PDF
7 - 21
E.L. Lychagina, T.A. Tsygvintseva
PDF
22 - 36
S.V. Sotnikova
PDF
39 - 47
Yu. P. Chemyakin
PDF
48-52
V.S. Patrushev
PDF
53 - 57
M.L. Pereskokov
PDF
58-66
S.N. Korenyuk, D.A. Maystrenko
PDF
67 - 76
V.V. Ovsyannikov
PDF
77-83
N.S. Gorshkova
PDF
84 - 103
N.B. Krylasova
PDF
106-115
K.A. Rudenko, N.I. Shutova
PDF
116 - 120
E.E. Kulikova
PDF
121 - 126
A.I. Kortunov
PDF
127 - 131
Yu. A. Zharkov
PDF
132 - 141
I. А. Nemtsev
PDF
143 - 150
A. M. Ipatov
PDF
151 - 159
P. Ya. Domovitova
PDF
160 - 170
V.I. Teterin
PDF
172 - 176
A.A. Koldushko
PDF
177 - 184
D. N. Ryapusova
PDF
185 - 196
A.A. Fokin
PDF
197 - 204
V.Yu. Ermolaev
PDF
205-212
S.R. Matveev
PDF
213 - 216
O.N. Bader, I.V. Kalinina
217 - 236