ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШУЙСКОЙ И СУЗДАЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В XVII ВЕКЕ

Авторы

  • E. S. Butrin

Ключевые слова:

XVII в., пригород, воевода, земская администрация, губная администрация, налоги

Аннотация

История взаимоотношений суздальской и шуйской администрации в XVII в. рассматривается в контексте административной зависимости пригорода от «старшего города». Анализируются разные виды зависимости Шуи от Суздаля: участие в «городовом деле», судебная и податная зависимость. Делается вывод о том, что московская администрация использовала некоторые виды административного подчинения с целью обеспечения гибкости управления на местах.

Библиографические ссылки

Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902.

Градовский А. Д. История местного управления в России. СПб., 1868. Т. 1.

Ермолаев И.П. Среднее Поволжье во второй половине XVI – XVII вв. Казань, 1982.

Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб., 1890.

Лисейцев Д.В. Четвертные приказы в России начала XVII в. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 3.

Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения. М., 1939.

Сахаров А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. М., 1959.

Смирнов П.П. Города Московского государства в первой половине XVII в. Киев, 1919. Т. 2.

Чичерин Б. Н. Областные учреждения Росcии в XVII в. М., 1856.

References

Akty istoricheskie, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoy komissiey. SPb., 1841. T. 1.

Akty podmoskovnykh opolcheniy i Zemskogo sobora 1611–1613 gg. / red. S.B. Veselovskiy. M., 1911.

Akty, sobrannye v bibliotekakh i arkhivakh Rossiyskoy imperii arkheograficheskoyu ekspeditsiey Imperatorskoy Akademii nauk (AAE). T. 2. SPb., 1836.

Arkhiv Sankt-Peterburgskogo filiala Instituta Rossiyskoy istorii RAN (Arkhiv SPb FIRI RAN). F. 21 (Kollektsi-ya V.A. Borisova). Op. 1.

Barsukov A.P. Spiski gorodovykh voevod i drugikh lits voevodskogo upravleniya Moskovskogo gosudarstva XVII stoletiya. SPb., 1902.

Borisov V. A. Sobranie trudov (materialov): v 3-kh t. / red. E.G. Vopilin, V.I. Badelin. Ivanovo, 2002. T. 1; 2004. T. 2.

Chicherin B. N. Oblastnye uchrezhdeniya Rossii v XVII v. M., 1856.

Gosudarstvennyy arkhiv Ivanovskoy oblasti (GAIO). F. 324. (Kollektsiya Ya.P. Garelina). Op. 1, 2.

Gradovskiy A. D. Istoriya mestnogo upravleniya v Rossii. SPb., 1868. T. 1. Ermolaev I.P. Srednee Povolzh'e vo vtoroy polovine XVI – XVII vv. Kazan', 1982.

Kotoshikhin G.K. O Rossii v tsarstvovanie Alekseya Mikhaylovicha. M., 2000.

Lappo-Danilevskiy A.S. Organizatsiya pryamogo oblozheniya v Moskovskom gosudarstve so vremen Smuty do epokhi preobrazovaniy. SPb., 1890.

Letopis' zanyatiy Arkheograficheskoy komissii za 1913 g. SPb., 1914. Vyp. 26.

Liseytsev D.V. Chetvertnye prikazy v Rossii nachala XVII v. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lo-bachevskogo. 2011. № 3.

Lyadov I.M. Otpiska v prinyatii dlya gosudareva dela loshadey s goroda Shui 1616 goda. Vladimirskie gubern-skie vedomosti. 1874. № 3.

Lyubomirov P. G. Ocherk istorii Nizhegorodskogo opolcheniya. M., 1939.

Pamyatniki delovoy pis'mennosti XVII v.: Vladimirskiy kray / red. S.I. Kotkov. M., 1984.

Pistsovye knigi Vostochnogo Zamoskov'ya / sost. M.Yu. Zenchenko, N.P. Voskoboynikova, G.A. Ivanova, V.A. Kadik, A.V. Mashtafarov. M., 2007.

Sakharov A.M. Goroda Severo-Vostochnoy Rusi XIV–XV vv. M., 1959.

Smirnov P.P. Goroda Moskovskogo gosudarstva v pervoy polovine XVII v. Kiev, 1919. T. 2.

Tikhonravov K.N. Akt o vysylke v Suzdal' iz Shui rabochikh lyudey v 1668 g. Vladimirskie gubernskie ve-domosti. 1860. № 4.

Загрузки

Опубликован

2020-07-15

Как цитировать

Butrin, E. S. (2020). ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШУЙСКОЙ И СУЗДАЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В XVII ВЕКЕ. ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, 32(1), 77–83. извлечено от https://press.psu.ru/index.php/history/article/view/3426